This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Årsstämmor och regeringens tillfälliga lagförslag för att minimera spridningen av Covid-19

För närvarande är det högsäsong för årsstämmor och ordinarie föreningsstämmor då merparten av aktiebolag och föreningar har kalenderår som räkenskapsår. Årsstämmor och ordinarie föreningsstämmor ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Det finns ingen laglig möjlighet att avstå ifrån att hålla stämman eller att skjuta upp den till efter sista tillåtna dag.

En stämma är i regel endast öppen för bolagets aktieägare och föreningens medlemmar. Stämmorna omfattas därför inte av regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Många publika aktiebolag och större föreningar väljer dock att begränsa programmet för stämman för att minska risken för smittspridning. Vidare uppmanas aktieägare och föreningsmedlemmar att delta via ombud. En del bolag genomför även så kallade hybridstämmor, d.v.s. stämmor som sker på en fysisk plats men där aktieägare har möjlighet att närvara via videolänk eller liknande.

Regeringen har nu föreslagit en tillfällig lag i syfte att underlätta för bolag och föreningar att genomföra bolagsstämmor och föreningsstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Enligt förslaget ska styrelsen kunna besluta om att samla in fullmakter för ett utpekat ombud eller ordna poströstning, utan att sådana möjligheter finns i bolagsordningen eller stadgarna. I ekonomiska föreningar ska styrelsen också kunna besluta att göra möjligheten att anlita ombud större än vad som anges i stadgarna. På detta sätt kan antalet aktieägare och medlemmar som närvarar personligen vid stämman hållas nere, samtidigt som de kan utöva sin rösträtt.

Aktiebolag som önskar nyttja möjligheten att samla in fullmakter eller tillämpa poströstning måste minst en vecka innan den aktuella stämman tillhandahålla ett formulär. Formuläret ska antingen publiceras på bolagets webbplats eller tillhandahållas aktieägarna på det sätt som bolaget annars använder för att lämna information till aktieägarna. Formuläret ska bl. a, med hänvisning till beslutsförslagen i dagordning för bolagsstämman, innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.

Vid fullmaktsinsamling behöver det framgå att aktieägaren inte kan instruera ombudet på annat sätt än genom att markera ett av de angivna svarsalternativen och att det inte är tillåtet att villkora svaren. Fullmakten måste vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Kravet på skriftlighet hindrar inte att fullmakten ges in i elektronisk form. Om bolaget godtar det finns det heller inte några hinder mot att ett undertecknat fullmaktsformulär skannas eller fotograferas och skickas till bolaget via e-post.

När det gäller poströstning i aktiebolag är det upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till.

Motsvarande regler avses även införas för bl. a. bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och ska upphöra att gälla vid utgången av 2020. Bolag eller föreningar kan dock redan före ikraftträdandet vidta sådana åtgärder som omfattas av lagen under förutsättning att den stämma som åtgärden avser äger rum efter det att lagen har trätt i kraft.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss