This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Utgör Covid-19 grund att åberopa force majeure?

Covid-19-viruset (det s.k. Coronaviruset) har den senaste tiden snabbt spridits över världen. Utöver den effekt som viruset har på människor och liv har nu epidemin även börjat påverka näringslivet. I många kommersiella avtal finns en s.k. force majeure-klausul.

Vad är force majeure?
Uttrycket force majeure kommer från franskan och betyder övermakt. I avtalsrelationer innebär force majeure att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från att fullgöra sina skyldigheter under ett avtal. Omständigheterna måste ligga utanför den åberopande partens kontroll och vara sådant som parten inte rimligen kunde eller borde ha förutsett vid tiden för avtalets ingående. Typiskt sett anses krig, revolution, eldsvåda, översvämningar eller andra liknande händelser inkluderas i begreppet force majeure. Ofta är force majeure-klausuler utformade för att gälla under den tid den aktuella situationen pågår, men ger också ofta motparten rätt att säga upp avtalet om situationen fortgår längre än en angiven tid.

Utgör Coronaviruset en force majeure-omständighet?
Det korta och tråkiga svaret är att det beror på hur avtalet är utformat och de specifika omständigheterna i varje enskilt fall.

Då det i svensk lag saknas reglering av force majeure gäller i första hand skrivningen i det aktuella avtalet. Oftast finns det i en force majeure-klausul en uppräkning av omständigheter som utgör force majeure. Om epidemier, karantäner eller liknande situationer finns nämnt i en sådan klausul är det troligt att Coronaviruset anses vara grund för att åberopa force majeure. Huruvida Coronaviruset utgör skäl att åberopa force majeure beror dock på de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet. Vad är skälen till att parten inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet? För att kunna göra gällande att force majeure föreligger måste Coronaviruset innebära att den part som vill åberopa bestämmelsen inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Att det blir svårare eller dyrare medför i sig inte en rätt att åberopa force majeure. Kom ihåg att även om force majeure kan åberopas är man alltid skyldig att försöka minska effekterna genom att exempelvis köpa in alternativa varor från en annan leverantör.

Särskild försiktighet bör iakttas om motparten är en kommun eller region som vid krissituationer enligt lag är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att tillse försörjningen av nödvändiga varor. Avtal med sådan offentlig avtalspart kan innehålla särskilda bestämmelser som begränsar rätten att åberopa force majeure.

Sammanfattning
Huruvida Coronaviruset och dess konsekvenser medför skäl att åberopa force majeure måste avgöras från fall till fall med utgångspunkt i det underliggande avtalet. Om ni önskar åberopa force majeure eller om er avtalspart har gjort det så rekommenderar vi att ni granskar vad avtalet föreskriver, ser över möjligheten att fullgöra avtalet, överväger vilka övriga avtalsrelationer som kan komma att påverkas, kontaktar ert försäkringsbolag för att undersöka möjligheten till ersättning, överväger risken att tvist uppstår och slutligen säkerställer att meddelande om force majeure lämnas på korrekt sätt till motparten.

Fredrika Hörlin
Göteborg, Stockholm

Fredrika
Hörlin

Advokat / Partner

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss