This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Wåhlin Advokater AB (”Wåhlin”) tillhandahåller.

1. Klientkontroll

1.1. Enligt lag måste Wåhlin kontrollera sina klienters identitet, ägarförhållanden och tillgångars ursprung. Wåhlin kan därför komma att be om identitetshandlingar avseende klienten och de personer som företräder klienten och, om klienten är en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över klienten och om varifrån tillgångar kommer. Wåhlin är även skyldigt att verifiera den information som lämnas till Wåhlin och för detta ändamål kan information hämtas från externa källor. All information och dokumentation som Wåhlin inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Wåhlin att behålla.

1.2. När Wåhlin anlitas anses samtycke ha lämnats till att Wåhlin behandlar klientens personuppgifter för de ändamål som anges i dessa Allmänna villkor. Wåhlin behöver som regel även behandla klientens företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och klienten ansvarar för att se till att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar klienten information om vilka personuppgifter som Wåhlin behandlar eller vill klienten rätta vissa personuppgifter eller finns frågor om Wåhlins personuppgiftsbehandling, kontaktas den klientansvariga advokaten.

1.3. Wåhlin är enligt lag skyldigt att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Wåhlin får inte underrätta klient om att sådana misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras. I de fall sådana misstankar föreligger, är Wåhlin skyldigt att avböja eller frånträda uppdrag.

1.4. Wåhlin är aldrig ansvarigt för skada som klient eller annan orsakas direkt eller indirekt av att Wåhlin följer de regler som beskrivs i detta avsnitt 1.

2. Utförande av uppdraget

2.1. En av Wåhlins delägare har alltid huvudansvaret för uppdraget. Den uppdragsansvarige delägaren utser de jurister och annan personal som han eller hon bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att det utförs på bästa sätt.

2.2. Eftersom Wåhlins tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras för Wåhlin och de instruktioner Wåhlin får kan klienten inte förlita sig på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än det för vilket det lämnades.

2.3. Om inte klienten meddelar annat kan kommunikation med klienten, och övriga i ärendet inklusive domstolar och myndighet där så är möjligt, ske elektroniskt.

3. Befogenheter

3.1. Wåhlin får, om inte klienten ger annan instruktion, vidta de åtgärder som Wåhlin anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget. Exempelvis ska Wåhlin ha rätt att för klientens räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även på annat sätt ådra klienten skäliga kostnader. Om Wåhlin anlitar andra rådgivare och fackmän kan Wåhlin begära att klienten kontrakterar dessa direkt och tar på sig ett direkt betalningsansvar för dess arvoden och kostnader.

4. Intellektuella rättigheter

4.1. Upphovsrätt och andra intellektuella rättigheter till de arbetsresultat Wåhlin genererar i ett uppdrag tillhör Wåhlin. Klienten har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Wåhlin användas för marknadsföringsändamål eller ges allmän spridning.

5. Sekretess och utlämnande av information

5.1. Den information som klienten lämnar till Wåhlin skyddar Wåhlin på lämpligt sätt och i enlighet med advokatetiska regler. I vissa fall är dock Wåhlin skyldig enligt lag att lämna ut sådan information. Dessutom tillåter god advokatsed i vissa undantagsfall att Wåhlin lämnar ut sådan information i vissa situationer. Utförs exempelvis ett uppdrag för fler än en klient, har Wåhlin rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till Wåhlin till de andra klienterna. I vissa fall har Wåhlin dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information. Vidare, om Wåhlin i ett uppdrag anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Wåhlin rätt att lämna ut sådant material och annan information som Wåhlin anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt klienten. Detsamma gäller sådant material och annan information som Wåhlin erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som Wåhlin utfört enligt avsnitt 1.

5.2. Om Wåhlin inte debiterar mervärdesskatt på tjänsterna till klienten är Wåhlin enligt lag skyldigt att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om värdet av de levererade tjänsterna och klientens momsregistreringsnummer. När klient anlitar Wåhlin anses klienten ha samtyckt till att Wåhlin lämnar denna information till skattemyndigheterna.

5.3. När ett ärende blivit allmänt känt har Wåhlin rätt att i sin marknadsföring och på sin webbplats lämna information om redan allmänt kända uppgifter om ärendet och om sin delaktighet.

6. Arvoden, kostnader, fakturering och betalning

6.1. Wåhlins arvoden fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet, komplexitet, de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, tidspress och uppnått resultat samt eventuella risker för Wåhlin.

6.2. Utöver arvoden debiterar Wåhlin ersättning för kostnader, exempelvis för undersökningskostnader, registreringsavgifter, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal och catering.

6.3. På arvode och kostnadsersättning tillkommer mervärdesskatt i de fall Wåhlin är skyldigt att debitera sådan.

6.4. Om inte annat är överenskommet fakturerar Wåhlin månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. I de fall Wåhlin fakturerar a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.

6.5. I vissa fall kommer Wåhlin att begära förskott på arvode och kostnader. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

6.6. Varje faktura anger förfallodag. Normalt infaller förfallodagen 15 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

6.7. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste klienten alltid betala för de tjänster Wåhlin utfört och för de kostnader Wåhlin haft i samband med att Wåhlin företrätt klienten i domstolsprocessen eller skiljeförfarandet.

6.8. Även om Wåhlins arvode och kostnader kan finansieras av klienten genom att klienten tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring är klienten oavsett försäkringen skyldig att betala full ersättning för arvode och kostnader till Wåhlin och betalningen erläggs månadsvis om inte annat är överenskommet.

6.9. För det fall att klienten ber Wåhlin att adressera en faktura till någon annan, kan Wåhlin komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i avsnitt 1 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att klienten, om Wåhlin så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan Wåhlin och fakturamottagaren uppkommer inte.

7. Ansvar och ansvarsbegränsningar

7.1. Wåhlins ansvar för skada som klienten vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Wåhlins sida är per uppdrag begränsat till 50 miljoner svenska kronor eller, om Wåhlins arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, fem miljoner svenska kronor.

7.2. Wåhlin är under inga förhållanden ansvarigt för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada eller förlust eller följdskada eller följdförlust.

7.3. Wåhlins ansvar ska nedsättas med belopp som klienten kan erhålla ur försäkring som klienten har tecknat eller som klienten annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som klienten ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att klientens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

7.4. Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av Wåhlin oavsett om Wåhlin anlitat dem eller om klienten kontrakterat dem direkt. Wåhlin ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att Wåhlin rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Wåhlin eller till klienten.

7.5. Om klienten har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska Wåhlins ansvar reduceras med det belopp som Wåhlin hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha varit förmögen att betala beloppet till Wåhlin eller inte.

7.6. Wåhlin ska inte ansvara för skada som uppkommer genom att klienten använt Wåhlins arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs.

7.7. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt, ansvarar Wåhlin inte för skada som drabbat tredje man genom att klienten använt ett av Wåhlins arbetsresultat eller råd.

7.8. Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning ansvarar Wåhlin inte för skada som klienten vållas genom att klienten, som en konsekvens av de tjänster Wåhlin tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.

7.9. Wåhlin ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Wåhlins kontroll som Wåhlin skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Wåhlin inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.10. Om Wåhlin på klientens begäran medger att en utomstående person får förlita sig på Wåhlins arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att Wåhlins ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Wåhlins nackdel. Wåhlin kan hållas ansvarigt i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som Wåhlin kan hållas ansvarigt gentemot klienten. Belopp som Wåhlin kan komma att vara skyldigt att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera Wåhlins ansvar i förhållande till klienten och vice versa. Något klientförhållande mellan Wåhlin och den utomstående personen uppkommer inte.

7.11. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall Wåhlin på klientens begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

7.12. Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med klienten gäller för Wåhlin, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i Wåhlin och jurister och andra personer som arbetar för eller anlitas eller har anlitats av Wåhlin.

8. Förfarande vid klagomål och krav

8.1. Krav som har samband med rådgivning som Wåhlin har lämnat ska framställas till Wåhlins managing partner så snart klienten fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.

8.2. Krav får inte framställas senare än 365 dagar efter det senare av (i) dagen för Wåhlins sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för klienten om klienten genomfört rimliga efterforskningar.

8.3. Om klientens krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot klienten, ska Wåhlin eller Wåhlins försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning förutsatt att Wåhlin – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen – håller klienten skadeslös. Om klienten bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan Wåhlins samtycke, ska Wåhlin inte ha något ansvar för kravet.

8.4. Om Wåhlin eller Wåhlins försäkringsgivare utbetalar ersättning till klienten med anledning av klientens krav ska klienten, som villkor för utbetalningen, till Wåhlin eller Wåhlins försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

8.5. Om en lösning i samförstånd inte har kunnat nås efter en hänvändelse enligt p. 8.1 har en klient, som är konsument möjlighet att vända sig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Telefon: 08-459 03 00

E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

9. Uppdragets upphörande

9.1. Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Wåhlin genom att skriftligen begära att Wåhlin frånträder uppdraget. Klienten måste då först betala för de tjänster Wåhlin utfört och för de kostnader Wåhlin haft före det att uppdraget upphörde.

9.2. Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Wåhlin har rätt eller är skyldigt att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan Wåhlin och klient inte längre föreligger. Om Wåhlin frånträder uppdraget, måste klienten betala för de tjänster Wåhlin utfört och för de kostnader Wåhlin haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

10. Arkivering

10.1. När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört arkiverar Wåhlin (hos Wåhlin eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) uppdragets handlingar och arbetsresultat i enlighet med lag och god advokatsed.

10.2. Eftersom Wåhlin är skyldigt att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kan Wåhlin inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

10.3. Om klienten så önskar kommer Wåhlin att tillställa klienten alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Wåhlin kan emellertid komma att behålla en kopia av originalhandlingarna.

11. Ändringar, företräde och språkversioner

11.1. Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Wåhlin. Den gällande versionen finns alltid publicerad på Wåhlins webbplats www.wahlinlaw.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på Wåhlins webbplats.

11.2. Om klienten har fått en uppdragsbekräftelse i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

11.3. De allmänna villkoren har upprättats i en svensk- och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

12. Tillämplig lag och tvistelösning

12.1. Dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen och samtliga frågeställningar med anledning av dem, Wåhlins uppdrag och Wåhlins tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

12.2. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen (om tillämpligt), Wåhlins uppdrag eller Wåhlins tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). SCC:s regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Sätet för skiljeförfarandet ska vara den ort där er klientansvariga delägare huvudsakligen är verksam. Det språk som ska användas är svenska, om Wåhlin och klienten inte enas om att istället använda engelska. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till detta avsnitt och den information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande.

12.3. Oavsett vad som sägs i detta avsnitt, har Wåhlin rätt att väcka talan angående förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion över klienten eller någon av klientens tillgångar.