Private equity Wahlin

Private equity

Låt högt riskkapital vara en genomtänkt strategi. Vi har kompetensen du behöver vid ärenden inom private equity, tillväxtkapital, belånade uppköp eller finansiering av lån.

Private equity eller riskkapital är samlingsnamnet för den kapitalanskaffning som sker till bolag i form av ägarkapital. Vi kan bistå ägare eller investerare vid alla former av kapitalanskaffning i allt från såddfinansiering, emissioner, management buy-out, utgivande av optioner, obligationer och lånefinansiering till anskaffande av mjukt tillväxtkapital. Venture capital investeras i regel i nystartade bolag och i bolag med hög tillväxttakt, i regel med hög risk men förhoppningsvis med stor potential. Buyout omfattar generellt investeringar i mer mogna företag eller branscher. Här kan vi hjälpa till att skapa värde genom till exempel effektivisering eller omstrukturering av verksamheten. Vill du komma i kontakt med en jurist som har specialistkompetens inom den här branschen? Här hittar du våra medarbetare.