This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

När måste jag ansöka om konkurs?

Konkursen inleds med att antingen företaget självt eller någon av företagets borgenär ansöker om konkurs hos tingsrätten. En förutsättning för att försätta företaget i konkurs är att företaget är på obestånd, det vill säga att företaget inte rätteligen kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning, och att detta inte endast är ett tillfälligt förhållande. Detta är en framåtblickande bedömning om företagets chanser att kunna betala sina skulder i framtiden och det handlar således inte om en ögonblicksbild.

När en borgenär ansöker om att försätta företaget i konkurs är det denne som har bevisbördan för påståendet om obestånd. Tecken på obestånd kan bland annat vara att skulderna i företaget är mycket stora, att Kronofogden har gjort resultatlösa försök till utmätning eller om det finns tidigare konkursansökningar mot företaget. Om företaget lyckas presentera motbevisning mot borgenärens påstående om obestånd kan de förhindra konkursen, men om företaget inte yttrar sig efter borgenärens ansökan kan det leda till att konkursansökan bifalls.

När företaget själv ansöker om konkurs räcker det i regel att det uppger sig vara på obestånd för att kunna försättas i konkurs. Företaget presumeras alltså vara på obestånd om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss