This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad gäller vid en uppsägning?

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare med en tillsvidareanställning måste det föreligga sakliga skäl. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. En uppsägning är inte grundad på sakliga skäl om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.

Arbetsbrist
Om arbetsgivaren får behov av att omorganisera sin verksamhet och det därför uppstår övertalighet, talar man om arbetsbrist. Arbetsbrist behöver alltså nödvändigtvis inte innebära att företaget går dåligt utan att organisationen av olika anledningar ändras om och personalbehovet ändras. Vid arbetsbrist upphör anställningen först efter att uppsägningstiden har löpt ut.

Personliga skäl
Om en arbetstagare missköter sig på arbetsplatsen, till exempel genom svårigheter att samarbeta, arbetsvägran eller illojalitet, kan arbetsgivaren ha rätt att säga upp den anställde på grund av personliga skäl. Även vid personliga skäl upphör anställningen först efter att uppsägningstiden har löpt ut.

Vid ett avskedande upphör anställningen av skäl som är att hänföra sig till arbetstagaren personligen men avsked kan enbart ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.  Om en arbetstagare avskedas upphör anställningen omedelbart och inte med någon uppsägningstid.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss