This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

FAQ

Vad innebär force majeure i entreprenadsammanhang? 

När frågan om force majeure aktualiseras kan det uppstå problem eftersom det i svensk lag saknas reglering av force majeure. 

Situationer som utgör force majeure i entreprenadrätten finns angivna i AB 04 och ABT 06 kapitel 8 § 1 p 9 och kapitel 8 § 2 p 7 som grund för beställarens respektive entreprenörens rätt att häva. Det uppräknade är dock inte heltäckande.

I regleringen i kapitel 8 om hävning anges exempelvis inte epidemi som en förutsättning för hävning, dvs ingår inte i katalogen över vad som anses vara force majeure. Men i AB 04 och ABT 06 kapitel 4 § 3 p 3 avseende hinder räknas upp en katalog av företeelser om anses utgöra force majeure och däribland anges epidemi. Vid en epidemi så har entreprenören i vart fall att anmäla hinder, om entreprenaden påverkas. Om det sedan kan leda till hävning blir en svårare fråga som kräver att någon av de angivna hävningsgrunderna uppstår. Exempelvis p 11 respektive 9 om entreprenaden måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kontraktets fullgörande väsentligt rubbats.

För att kunna göra gällande att force majeure föreligger måste en i avtalet angiven omständighet föreligga och innebära att den part som vill åberopa bestämmelsen inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Att det blir svårare eller dyrare medför inte en automatisk rätt att åberopa force majeure. 

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss