Behandling av personuppgifter / Privacy notice

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Din integritet och säkerhet är viktig för oss på Advokatfirman Wåhlin. Vi respekterar din integritet och säkerställer att dina personuppgifter behandlas med sekretess, respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Advokatfirman Wåhlin följer gällande lagstiftning däribland dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och annan tillämplig lag. Vi är utöver detta enligt lag och enligt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler skyldiga att iaktta sekretess ifråga om information som förekommer i vår verksamhet. De förhindrar oss normalt att röja information utan klientens godkännande. Det avser även i fråga om andra personuppgifter än klientens egna uppgifter.

Denna text beskriver hur vi på Advokatfirman Wåhlin behandlar dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Advokatfirman Wåhlin AB, org.nr 556834–1027, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändiga jävs- och penningtvättskontroller.

 

Säkerhet

Advokatfirman Wåhlin har infört erforderliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring, radering.

 

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroller, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal och/eller de regler som Sveriges advokatsamfund, lagar och föreskrifter och god redovisningssed föreskriver.

De personuppgifter vi behandlar angående dig som klient, eller företrädare och kontaktperson hos klient, är bland annat namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och kontonummer. Detta gör vi bland annat för att anta ett uppdrag, genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll, administrera uppdrag och tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål.

De personuppgifter vi behandlar angående dig som motpart, eller företrädare och kontaktperson hos motpart, är bland annat ditt namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Detta gör vi bland annat för att genomföra erforderliga jävskontroller.

De personuppgifter vi behandlar angående andra personer såsom ombud, anställd hos klient, konsulter, vittnen med flera är bland annat namn, titel, arbetsgivare och kontaktuppgifter. Detta gör vi bland annat för att kunna utföra uppdraget som juridiskt ombud för klienten.

Om du som klient, potentiell klient och/eller företrädare för klient eller potentiell klient kontaktar våra anställda genom till exempel e-post eller telefonsamtal sparar vi personuppgifter och kontaktuppgifter. Detta gör vi för att kunna anta ett uppdrag, genomföra jävs- och penningtvättskontroller, administrera uppdrag och tillvarata dina intressen.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas med grundval av Advokatfirman Wåhlins berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

 

Mottagarna samt de kategorier av mottagare som kommer att ta del av personuppgifterna

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  • det särskilt överenskommits mellan Advokatfirman Wåhlin och dig,
  • det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
  • det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  • vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatfirman Wåhlin.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Uppgifterna kan även till exempel komma att lämnas ut till din/ditt företags revisor enligt överenskommelse med dig, till finanspolisen i de fall vi är skyldiga att göra det, till bank i samband med klientmedelshantering när banken kräver upplysning och du har gett ditt samtycke, till Sveriges advokatsamfund när vi är skyldiga att göra det, till Advokatfirman Wåhlins ansvarsförsäkringsgivare i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvarata Advokatfirman Wåhlins rättsliga intressen och till din försäkringsgivare (rättsskyddsförsäkring) i den utsträckning det är nödvändigt för att tillvara ta dina intressen.

Advokatfirman Wåhlin använder IT-system och programvara från tredjeparts-leverantörer. Det innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Leverantörerna är våra personuppgiftsbiträden och får endast behandla dina personuppgifter enligt avtal med oss innehållande våra instruktioner.

 

Överföring till tredje länder

Advokatfirman Wåhlin för endast över dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES om det på grund av ärendets natur är nödvändigt. Det kan till exempel handla om att ditt ärende kräver biträde av ett utländskt ombud eller rör en internationell transaktion eller tvist. Sådan överföring kommer i så fall att ske på ett säkert och lagenligt sätt och endast efter ingånget avtal, säkerställande att landet är godkänt av EU kommissionen eller att landet är certifierad under Privacy Shield principerna eller annat regelverk som garanterar skydd för personuppgifterna.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Wåhlin enligt Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler för god advokatsed och rättsliga förpliktelser, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Advokatfirman Wåhlins verksamhet sparas under en tid om sex månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer dina uppgifter omedelbart att raderas.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Wåhlin om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och ändamålen med behandlingen samt till vem uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att få kopia på de personuppgifter som behandlas.

 

Dataportabilitet

Om du har lämnat personuppgifter till Advokatfirman Wåhlin har du rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dessa i ett strukturerat och maskinläsbart format till annan personuppgiftsansvarig.

 

Rättelse

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

 

Invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om behandlingen baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kommer Advokatfirman Wåhlin endast att fortsätta den om det finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. Dessa skäl får du i så fall information om.

 

Radering

Advokatfirman Wåhlin kommer på din begäran att så snabbt som möjligt från det att vi får ditt meddelande att ta bort personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan emellertid finnas skäl som gör att vi inte omedelbart kan eller får radera dina personuppgifter såsom den skyldighet som åvilar oss enligt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om rättslig grund och ändamål för fortsatt behandling.

 

Begränsning

Du kan begära att dina personuppgifter begränsade till vissa avgränsade ändamål bland annat om du anser att dina uppgifter är felaktiga och ska rättas. Under tiden som vi utreder detta kommer behandlingen av dem att begränsas.

 

Upphörande av personuppgifter för direkt marknadsföring

Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring. Advokatfirman Wåhlin kommer då att upphöra med att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål.

 

Klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontaktinformation

Kontakta oss på info@wahlinlaw.se eller adress nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

Advokatfirman Wåhlin AB, org.nr. 556834-1027
Östra Hamngatan 5
411 10 Göteborg

Telefon 010-129 00 00