This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Integritetspolicy

Din integritet och säkerhet är viktig för oss på Wåhlin Advokater AB (”Wåhlin”). Vi respekterar din integritet och säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Denna text beskriver hur vi på Wåhlin behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

Personuppgifter m.m.

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, foto, personnummer, faktureringsuppgifter, IP-adress och innehåll i e-postmeddelanden och annan kommunikation. I specifika uppdrag kan personuppgifterna även avse annan information, såsom händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget.

Vi behandlar personuppgifter om dig som

 • är anställd hos klient eller motpart;
 • är motpartsombud;
 • är klient i egenskap av privatperson;
 • på andra sätt berörs av våra uppdrag;
 • deltar på våra seminarier och andra events eller mottar våra nyhetsbrev; eller
 • söker anställning hos eller uppdrag för oss.

I stort behandlar vi personuppgifter för ändamålen att administrera och utföra våra uppdrag, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, rekrytera personal samt marknadsföra våra tjänster, på de sätt som beskrivs närmare i det följande.

Vi, Wåhlin Advokater AB, org.nr 556834–1027, är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Utförande av uppdrag

Vi behandlar personuppgifter som vi får del av inom ramen för ett uppdrag, eller i samband med förberedelse eller administration av ett uppdrag, för ändamålen att administrera och utföra uppdraget och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi behandlar även personuppgifter som vi inhämtar från privata och offentliga register samt från domstolar och myndigheter. Detta sker exempelvis när vi uppfyller vår rättsliga skyldighet att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall även om klientmedel och andra tillgångars ursprung.

Nyhetsbrev, events, kundundersökningar, m.m.

Vi kan få tillgång till personuppgifter genom kontakter via e-post och annan kommunikation eller via din användning av någon av de tjänster som vi tillhandahåller.

Exempel på en sådan tjänst är Wåhlins nyhetsbrev där vi lagrar din e-postadress i syfte att kunna skicka dig nyhetsbreven. En annan sådan tjänst är Wåhlins olika event, såsom seminarium eller föreläsningar. Vid anmälan till sådant event behöver du ange namn, e-postadress, företag, eventuell matallergi, telefonnummer och din titel. Dessa personuppgifter sparas för att kunna skicka kallelser och uppföljningsmeddelanden till dig angående de olika event som du anmält dig till. Om du inte längre vill få utskick från oss ber vid dig kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ned i denna informationstext. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje utskick.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra marknadsaktiviteter.

Rekrytering av personal eller anlitande av konsult

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för rekrytering av personal och anlitande av konsulter. De personuppgifter vi behandlar är dem som du lämnar i din ansökan, t.ex. CV, personligt brev, betyg, intyg, uppgifter från referenser samt testresultat från personlighetstester och problemlösningstester.

Användning av hemsidan och cookies

När du besöker vår hemsida genereras det också indirekta personuppgifter via vår användning av cookies, som beskrivs i vår cookiepolicy. Vi kommer att använda sådana personuppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra vårt uppdrag enligt avtal och/eller lag. Vi behandlar också personuppgifterna när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med dig, genomföra rekryteringar, att marknadsföra oss, utveckla våra tjänster och skicka nyhetsbrev som du prenumererar på samt genomföra seminarier och andra events som du anmält dig till. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Utlämnande av dina personuppgifter till andra / tredje land

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, t.ex. marknadsbyråer och leverantörer av IT-tjänster. Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter när vi har en skyldighet enligt lag, t.ex. på grund av penningtvättslagstiftning, när det är nödvändigt för en tvist eller efterkomma myndighetsförfrågan, myndighetsbeslut eller beslut av domstol och när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Wåhlin för endast över dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om det är nödvändigt. Det kan till exempel handla om att ett ärende kräver biträde av ett utländskt ombud eller rör en internationell transaktion eller tvist. Överföring till tredje land kan även ske när till exempel vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES. Wåhlin kommer vid sådan överföring vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att personuppgifterna fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

Lagringsperiod

Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att lagra dem enligt lag eller andra regler som gäller för advokater, dvs. under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Personuppgifter som behandlas i syfte att rekrytera, utveckla, analysera, marknadsföra Wåhlins verksamhet sparas längst i tre år. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev kommer dina uppgifter snarast möjligt att raderas.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Wåhlin Advokater enligt Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler för god advokatsed och rättsliga förpliktelser, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Wåhlin Advokaters verksamhet sparas under en tid om sex månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer dina uppgifter omedelbart att raderas.

Dina rättigheter

Wåhlin är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få personuppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana personuppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig personuppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Wåhlins tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan om det är tekniskt möjligt. Denna rättighet är begränsad till personuppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Ändring av denna information

Wåhlin förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna information. Vid materiella ändringar i denna information, till exempel om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges, kommer Wåhlin att informera om detta på lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Kontakta oss på info@wahlinlaw.se eller adress nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

Wåhlin Advokater AB, org.nr. 556834-1027
Östra Hamngatan 5
411 10 Göteborg

Telefon 010-129 00 00