Entreprenad- och konsulträtt

Vi arbetar med alla aspekter av entreprenadrätten, från mindre konsumententreprenader till stora projekt och kommersiella entreprenader.

Vi biträder såväl beställare som entreprenören i alla entreprenadrättsliga frågor. Inom konsulträtten biträder vi tekniska konsulter, beställare och bolag i löpande konsulträttsliga frågor.

Vår rådgivning inom entreprenad- och konsulträtten kan handla om:

• Rådgivning i samband med anbud och upphandling
• Upprätta och granska entreprenadavtal och konsultavtal
• Kommersiella entreprenader
• Konsumententreprenader
• Frågor rörande ändringar, tillägg och avgående arbeten
• Tvistlösning avseende entreprenadkontrakt och konsultavtal
• Samarbete med tekniska konsulter
• Företräda vid rättegång
• Utbilda inom entreprenadrätt och konsulträtt