Entreprenadrätt och konsulträtt

Vi arbetar med alla aspekter av entreprenadrätten, från mindre konsumententreprenader till stora projekt och kommersiella entreprenader.

Vi biträder såväl beställare som entreprenören i alla entreprenadrättsliga frågor och med alla på området förekommande standardavtal. Vi har lång erfarenhet av planering, upphandling, genomförande och uppföljning av alla slags byggprojekt och entreprenader, inklusive infrastrukturprojekt. Vi biträder därför även vid entreprenadrelaterade tvister i domstolar och skiljeförfaranden. Inom konsulträtt biträder vi tekniska konsulter, beställare och bolag i löpande konsulträttsliga frågor.

Vår rådgivning inom entreprenadrätt och konsulträtt kan handla om:

• Rådgivning i samband med anbud och upphandling
• Upprätta och granska entreprenadavtal och konsultavtal
• Kommersiella entreprenader
• Konsumententreprenader
• Frågor rörande ändringar, tillägg och avgående arbeten
• Tvistlösning avseende entreprenadkontrakt och konsultavtal
• Samarbete med tekniska konsulter
• Företräda vid rättegång
• Utbilda inom entreprenadrätt och konsulträtt