Miljörätt och vattenrätt

Miljörätten omfattar inte bara nyttjandet av naturresurserna, utan omfattar också regler för skydd av hälsa och miljö.

Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. Den ska också trygga en god hushållning av mark och vatten, och främja återanvändning och återvinning.

Vi biträder klienter i miljörättsliga frågor, bland annat inom vattenrätt, såsom anmälan och ansökan om vattenverksamhet, där vi samarbetar med miljörättskonsulter för att ta fram ett komplett underlag för ansökan, och i frågor som rör tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter. Vi kan även bistå med rådgivning vid miljöskador.

Inom miljörätt och vattenrätt kan vi:

• Biträda dig i miljörättsliga frågor
• Anmäla och ansöka om vattenverksamhet
• Företräda dig som sakägare i vattenrättsliga frågor
• Samarbeta med miljörättskonsulter
• Biträda i att ta fram komplett underlag för ansökan om vattenverksamhet
• Biträda vid tillståndsprövningar av verksamheter med miljöpåverkan så som exempelvis vindkraftverk, industrier (industriella anläggningar) och täkter m.m.
• Biträda i frågor rörande ansvar för förorenad mark samt avfalls- och kemikaliehantering