Miljörätt och vattenrätt

Miljörätten omfattar inte bara nyttjandet av naturresurserna, utan omfattar också regler för skydd av hälsa och miljö.

Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. Den ska också trygga en god hushållning av mark och vatten, och främja återanvändning och återvinning.

Vi biträder klienter i miljörättsliga frågor, bland annat inom vattenrätt, såsom anmälan och ansökan om vattenverksamhet, där vi samarbetar med miljörättskonsulter för att ta fram ett komplett underlag för ansökan, och i frågor som rör tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter. Vi kan även bistå med rådgivning vid miljöskador. Wåhlin biträder även vid ansökningar, överlåtelser av och due diligence avseende undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Inom miljörätt och vattenrätt kan vi:

• Biträda dig i miljörättsliga frågor
• Anmäla och ansöka om vattenverksamhet
• Företräda dig som sakägare i vattenrättsliga frågor
• Samarbeta med miljörättskonsulter
• Biträda i att ta fram komplett underlag för ansökan om vattenverksamhet
• Biträda vid tillståndsprövningar av verksamheter med miljöpåverkan så som exempelvis vindkraftverk, industrier (industriella anläggningar) och täkter m.m.
• Biträda i frågor rörande ansvar för förorenad mark samt avfalls- och kemikaliehantering
• Biträda vid ansökningar, förlängningar, due diligence och förvärv av undersökningstillstånd enligt minerallagen.