This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Ekonomisk familjerätt

Vi har stor erfarenhet av ekonomisk familjerätt, den del av familjerätten som berör den ekonomiska aspekten.

Under livets gång inträffar många spännande händelser, som att flytta ihop med en partner och bli sambos, möjligtvis gifta sig, skaffa barn eller starta ett företag. Samtidigt kan oväntade händelser som skilsmässa, sjukdom eller dödsfall också komma att påverka våra liv. Var och en av dessa livsaspekter har juridiska konsekvenser som kan behöva hanteras på ett noggrant och professionellt sätt.

Ekonomisk familjerätt kan handla om:

  • Testamente
  • Gåvobrev
  • Äktenskapsförord
  • Bouppteckning
  • Samboavtal
  • Bodelning
  • Revers
  • Framtidsfullmakt
  • Samäganderättsavtal
  • Generationsskifte

Vanliga frågor och svar inom Ekonomisk familjerätt

Bodelning är en privaträttslig åtgärd som aktualiseras vid skilsmässa, upplösning av samboförhållande och dödsfall. Genom en bodelning görs en uppdelning av parternas samtliga gemensamma tillgångar och skulder. Frågan om sk. enskild egendom måste beaktas. Om parterna inte kan enas om en uppdelning finns det bestämmelser i lag som föreskriver hur en fördelning ska ske.    

Särskilt komplicerat kan en bodelning bli om boet innehåller fast egendom, om det finns sk. särkullbarn eller om del av boet består av arv.     

För att säkerställa en formellt riktig men också rättvis bodelning bör biträde sökas av en advokat eller jurist som är duktig på ekonomisk familjerätt.  

Sambolagen innehåller bestämmelser som liknar äktenskapsbalkens regler såvitt gäller för boet gemensamt införskaffat boende och bohag. För det fall att parterna inte vill att likafördelningsregeln ska gälla bör ett samboavtal upprättas. Avtalet behöver inte reglera annat än bostad och bohag men för att undvika framtida tvister är det alltid bra med ett avtal som reglerar parternas samtliga tillgångar och skulder.     

Nej, det finns inte en arvsrätt för en sambo. Detta är den absolut största skillnaden jämfört med att vara gift. Enda sättet att åstadkomma en arvsrätt för en sambo är att skriva ett testamente.  

Ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås mellan makar innan eller under äktenskapet för att reglera hur tillgångar ska fördelas vid en eventuell skilsmässa och vid dödsfall. För att det ska bli juridiskt bindande måste det registreras hos Skatteverket.   

Vid äktenskap är huvudregeln att all egendom är så kallat giftorättsgods. Genom äktenskapsförord kan parterna avtala om att all eller viss egendom i stället ska vara så kallad enskild egendom.    

Eftersom äktenskapsförord har vissa formkrav rekommenderas det att alltid ta hjälp av en kunnig jurist.  

Det är ensidig handling i vilken en person kan bestämma om hur personens tillgångar ska fördelas vid personens bortgång. För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara bevittnat av två personer.    

Det finns inget allmänt register för testamenten utan det viktiga är att personen som skriver ett testamente förvarar handlingen på ett säkert ställe och talar om för någon betrodd person att det finns ett testamente.  

Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten är det arv som du enligt lag har rätt till, men genom testamente kan en person bestämma att arvet inte ska fördelas enligt lag. För de så kallade bröstarvingarna, dvs barn, barnbarn osv finns dock ett laglottskydd som innebär att de, oavsett vad som står i ett testamente, alltid har rätt till laglotten. För att få ut sin laglott behöver bröstarvingen påkalla sin laglottsrätt inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet.

Det är ett barn till en av makarna i ett äktenskap, dvs det är inte makarnas gemensamma barn. För särkullbarn finns vissa särskilda bestämmelser i ärvdabalken. Särskilt komplicerat kan det bli vid dödsfall där det både finns särkullbarn och gemensamma barn.  

Vid dödsfall måste alltid en bouppteckning upprättas och inges till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen ska innehålla en komplett förteckning över tillgångar och skulder på dödsdagen. Var den avlidne gift ska även den överlevandes tillgångar och skulder finnas med.   

Kontakt inom Ekonomisk familjerätt

Fredrika Hörlin
Göteborg, Stockholm

Fredrika
Hörlin

Advokat / Partner

Våra kompetensområden

Aktiemarknadsrätt

Aktiemarknadsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätt

Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Ekobrott

Ekobrott

Entreprenadrätt och konsulträtt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Fastighet och hyresrätt

Fastighet och hyresrätt

Företagsöverlåtelser (M&A)

Företagsöverlåtelser (M&A)

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Miljörätt

Miljörätt

Obestånd och rekonstruktion 

Obestånd och rekonstruktion 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Sjö- och transporträtt

Sjö- och transporträtt

Skatterätt

Skatterätt

Tvistlösning

Tvistlösning

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!