This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Offentlig upphandling

Vi biträder svenska och utländska företag som vill delta i offentlig upphandling samt hjälper upphandlande myndigheter/enheter genom hela upphandlingsprocessen. I Sverige regleras upphandlingar bland annat av LOU – lagen om offentlig upphandling samt LUF – lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Våra jurister inom gruppen för offentlig upphandling har en bred och djup erfarenhet inom upphandlingsområdet. Vi erbjuder strategisk juridisk rådgivning för upphandlingens alla faser och säkerställer att densamma följer gällande regelverk. Vi biträder även våra klienter vid överprövningar av tilldelningsbeslut och avtals giltighet samt skadeståndsmål.

Offentlig upphandling kan handla om:

 • Val av upphandlingsförfarande och upprättande/granskning av upphandlingsdokument
 • Rådgivning och processer vid frågor om offentlighet och sekretess
 • Granskning och upprättande av anbud
 • Biträde vid domstolsprocesser såsom överprövning och skadeståndsmål
 • Bedömning/utvärdering av anbud
 • Biträde vid tillsynsmyndighetens granskning av en offentlig upphandling
 • Stöd vid förhandling
 • Bedömning av om upphandlingar gått till på rätt sätt
 • Ändringar av upphandlade kontrakt
 • Strategisk rådgivning

Vanliga frågor och svar inom Offentlig upphandling

På upphandlingsområdet finns fyra lagar. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU). Gäller för köp av byggentreprenader, varor och tjänster. 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Denna lag gäller när den upphandlande enheten har sin verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) Denna lag gäller för upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som bland annat omfattar militär utrustning. 

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Gäller för upphandling av tjänstekoncessioner och byggkoncessioner. Kort kan sägas att en tjänstekoncession är ett kontrakt som avser utförande av en tjänst där ersättning är en rätt att utnyttja själva kontraktsföremålet. På motsvarande sätt innebär en byggkoncession en rätt att inom kontraktet utnyttja ett byggnadsverk. 

LOU
Upphandlande statliga myndigheter *

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 1 546 202 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 700 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor ***

Övriga upphandlande myndigheter 

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 2 389 585 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 700 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 8 109 450 kronor***

LUF
Upphandlande enheter

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 4 789 982 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 10 812 600 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster samt byggentreprenader = 1 200 000 kronor **
 • Direktupphandlingsgräns – Sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 10 812 600 kronor ***

LUFS
Upphandlande myndigheter och enheter

 • Tröskelvärde – Varor & tjänster = 4 789 982 kronor
 • Tröskelvärde – Byggentreprenader = 59 880 179 kronor
 • Tröskelvärde – Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS = 4 789 982 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Varor & tjänster, byggentreprenader samt tjänster enligt bilaga 3 till LUFS = 1 200 000 kronor **

LUK
Upphandlande myndigheter och enheter

 • Tröskelvärde – Tjänstekoncessioner, byggkoncessioner och koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 59 880 179 kronor
 • Direktupphandlingsgräns – Tjänstekoncessioner, byggkoncessioner och koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster = 2 994 008 kronor ****

Att en upphandlande myndighet ställer upp villkor om takpris torde inte i sig stå i strid med LOU. I både förarbetena till LOU och i LOU-direktivet framgår det att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.

HFD har i en tidigare dom (HFD 2018 ref. 50) uttalat att det strider mot likabehandlingsprincipen att ställa obligatoriska krav av innebörd att anbud som understiger en viss prisnivå ska förkastas. I en annan dom (HFD 2022 ref. 41) konstaterade domstolen att det inte heller är tillåtet att tillämpa en lägsta prisgräns inom ramen för anbudsutvärderingen.

Vid upphandling över tröskelvärdena är en upphandlande organisation skyldig att ifrågasätta ett onormalt lågt anbud. En förklaring ska i sådana fall begäras av anbudsgivaren. Bedömningen av om ett anbud har ett misstänkt lågt anbudspris ska avgöras i förhållande till föremålet för upphandlingen. 

Det är upp till den upphandlande myndigheten att bestämma sig för om man vill begära ett förtydligande/komplettering. Typiskt sätt är det tillåtet att förtydliga redan lämnad uppgift men inte inkomma med nya uppgifter. 

Huvudregeln är att om två företag klarar kvalificeringskraven på egen hand får de inte samarbeta vid anbudsgivning. Klarar man inte kvalificeringskraven på egen hand kan man lämna anbud tillsammans eller åberopa annans kapacitet. 

Det som utvärderas ska ha anknytning till det som ska anskaffas.

Under tröskelvärdena får förhandling alltid tillgripas. Över tröskelvärdena är huvudregeln att förhandling endast kan användas vid ett förhandlat förfarande. 

Man får förhandla om allt men inte göra väsentliga ändringar i upphandlingen. Vanligast är att man förhandlar om tekniska frågor. Sekretess och likabehandling gäller under förhandling. 

 • 4 år enligt LOU
 • 8 år enligt LUF
 • 7 år enligt LUFS

Enligt LOU och LUF får ramavtal endast löpa under längre tid än så om det finns särskilda skäl. 

Kontakt inom Offentlig upphandling

Våra kompetensområden

Aktiemarknadsrätt

Aktiemarknadsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätt

Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Ekobrott

Ekobrott

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Fastighet och hyresrätt

Fastighet och hyresrätt

Företagsöverlåtelser (M&A)

Företagsöverlåtelser (M&A)

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Miljörätt

Miljörätt

Obestånd och rekonstruktion 

Obestånd och rekonstruktion 

Sjö- och transporträtt

Sjö- och transporträtt

Skatterätt

Skatterätt

Tvistlösning

Tvistlösning

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!