This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Företagsöverlåtelser (M&A)

Vi företräder löpande svenska som internationella köpare och säljare i samband med företagsöverlåtelser. Varje affär är unik och vi utgår alltid ifrån klientens specifika behov i den aktuella affären.

Med vår gedigna erfarenhet av företagsöverlåtelser erbjuder vi en effektiv transaktionshantering av högsta kvalitet där vi företräder dig genom hela affären. Vi lämnar strategiska och strukturella råd och hanterar de ofta komplexa frågeställningar som uppkommer inom ramen för företagsöverlåtelser.

Företagsöverlåtelser (M&A) kan handla om:

  • Förvärv och överlåtelser av såväl aktier som inkråm
  • Investeringsavtal
  • Transaktionsupplägg och avtalsförhandlingar
  • Avtalsförhandlingar och avslut
  • Due diligence
  • Strategier efter avslut
  • Avsiktsförklaring (Letter of Intent)
  • Generationsskiften
  • Fusioner
  • Joint ventures

Kontakt inom Företagsöverlåtelser (M&A)

LOI, Letter of intent, på svenska avsiktsförklaring är i många fall det första steget i en företagsöverlåtelse. Det utgör grunden för de fortsatta förhandlingarna. I ett LOI regleras vanligtvis frågor av affärsmässig karaktär såsom tidsplan för processen, när DD ska vara klar, när det framförhandlade överlåtelseavtal ska undertecknas och när köparen ska överta företaget samt huvudsakliga villkor för överlåtelsen. Ofta finns det stora fördelar att redan i LOI reglera dessa frågor för att förhandlingarna senare ska löpa på smidigare. 

Ett LOI ska vara just en avsiktsförklaring och inte ett bindande åtagande att ingå ett överlåtelseavtal. Däremot finns regelmässigt bindande bestämmelser som rör exklusivitet, dvs att säljaren, och ibland även köparen, inte får förhandla med annan under tiden som förhandlingarna pågår, sekretess och hur mottagaren får och inte får använda den information som erhålls från motparten under förhandlingsperioden. Dessa bestämmelser är viktiga eftersom parterna under processen investerar tid och kostnader på förhandlingarna, och delger varandra information som parterna normalt håller hemliga. Ett LOI innehåller därför ofta både bestämmelser som inte är bindande (dvs köparen förbinder sig inte till att genomföra förvärvet) och som är bindande som vid avtalsbrott kan föranleda skadeståndsskyldighet och/eller avtalsvite. 

Vi biträder ofta såväl köpare som säljare och ju tidigare i processen vi engageras desto tidigare kan vi leda vår uppdragsgivare i önskad riktning i affären. 

DD, Due diligence är en undersökning som normalt sett en presumtiv köpare av ett företag gör för att bedöma vilka risker och möjligheter det finns i ett planerat förvärv. Inom ramen för en sådan undersökning tar köparen del av bolagsdokument, protokoll, redovisningshandlingar, avtal, pågående affärer mm. 

Inte sällan hjälper vi uppdragsgivare som har för avsikt att sälja sitt företag med att göra en ”för-DD” för att på så sätt dels redan i ett tidigt skede ta fram den ofta mycket omfattande information som ska presenteras för en presumtiv köpare, dels ta reda på om och i så fall vilka frågetecken det kan finnas i materialet. För ju smidigare DD-processen med en köpare går och ju färre frågetecken som dyker upp desto bättre. För frågor som behöver hanteras först under DD-processen med en köpare kan vara både prispåverkande och påverka tidsplanen och tajmingen för affären.

SPA är den engelska förkortningen för Share Purchase Agreement, dvs. aktieöverlåtelseavtal. Aktieöverlåtelseavtalet reglerar själva överlåtelsen av aktierna i ett bolag och innefattar villkoren för överlåtelsen, såsom priset för aktierna, tidpunkten för överlåtelsen och andra relevanta villkor. Ofta innehåller aktieöverlåtelseavtalet en del garantier som säljaren lämnar beträffande det aktuella bolaget. Garantierna kan exempelvis röra bolagets verksamhet, väsentliga avtal, finansiella förhållanden och immateriella rättigheter. Garantierna anpassas efter bolaget som säljs och övriga förhållanden i transaktionen, inklusive sådant som köparen upptäckt i sin DD av bolaget. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller vanligtvis även bestämmelser om bl.a. sekretess och tvistlösning. Ibland innehåller avtalet ett konkurrensförbud som förbjuder säljaren att bedriva konkurrerande verksamhet en tid efter överlåtelsen. 

Condition Precedent är en engelsk term som inom företagsöverlåtelser avser villkor för en transaktions fullbordande. Sådana villkor regleras vanligtvis i aktieöverlåtelseavtalet. En företagsöverlåtelse kan exempelvis vara villkorad av att konkurrensmyndigheten beslutat att lämna transaktionen (företagskoncentrationen) utan åtgärd, att transaktionen godkänts av ett visst bolagsorgan, t.ex. av styrelsen i ett moderbolag eller bolagsstämman, eller att en avtalsmotpart i ett viktigt avtal godkänt att ägarförhållandena i det aktuella bolaget ändras.

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!