This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

Immaterialrätt och marknadsrätt

Vi har särskild kompetens inom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga frågor och har lång och praktisk erfarenhet av att biträda våra klienter i alla juridiska aspekter kring immateriella tillgångar och marknadsföring.

Immateriell egendom, såsom varumärken, upphovsrätt, patent, design och know-how, blir allt viktigare för företagets värde. Att identifiera och skydda dessa tillgångar är avgörande. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra klienter har robusta och effektiva juridiska verktyg för att bevara och främja värdena hos deras immateriella tillgångar på lång sikt.

Immaterialrätt och marknadsrätt kan handla om:

 • Bedöma om en immateriell tillgång kan ges skydd genom någon av de immateriella rättigheterna
 • Upprätta och förhandla överlåtelse- eller nyttjanderättsavtal (licensavtal)
 • IP-strategier och policyfrågor
 • Företagshemligheter
 • Ansöka om registrering av varumärke, företagsnamn och design
 • Marknadsrättsliga frågor, särskilt på nätet
 • Tvister och intrång rörande immateriella tillgångar
 • Frågor kring Market Influencers etc
 • Avtal om äganderätten till uppfinningar och andra idéer, som skapas av anställda eller konsulter
 • Renommesnyltning och annan otillbörlig marknadsföring

Vanliga frågor och svar inom Immaterialrätt och marknadsrätt

Immaterialrätten reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, d.v.s. sådan egendom som till skillnad från fast egendom och lösa saker är resultatet av intellektuella prestationer som exempelvis uppfinningar, konst och litteratur. På engelska benämns området ”Intellectual Property (IP)” eller ”Intellectual Property Rights (IPR)”.

Den som innehar immateriella rättigheter ges i allmänhet under en bestämd tid skydd motkopiering eller annan avbildning för sin skapelse och på så sätt ger immaterialrätten en slags ensamrätt.

Några av de viktigaste immaterialrätterna är:

 • Patent - Patent skyddar uppfinningar, d.v.s. lösningar på tekniska problem. Patentskydd söks genom ett registreringsförfarande hos särskilda patentmyndigheter. I Sverige heter myndigheten Patent- och Registreringsverket (PRV). Patentskydd är kostsamt och tar lång tid att få, men är kanske den kommersiellt viktigaste immaterialrätten då den skyddar uppfinningar som många gånger är de största tillgångarna för industrin och ofta utgör kärnan i företagens verksamhet.
 • Varumärken - Skyddet för varumärken uppstår antingen genom registrering eller genom inarbetning. Skyddet kan gälla ord, logotyper, slogans och alla typer av kännetecken som kan återges grafiskt. Precis som patent är varumärkesskydd en mycket kommersiellt viktig rättighet. Olika beteckningar används för att visa på vilket sätt man har ett varumärkesskydd; om varumärket är registrerat används symbolen ® medan om varumärket är inarbetat genom användning så anges symbolen ™.
 • Upphovsrätt - Upphovsrätten är kanske den mest klassiska immaterialrätten och skyddar konstnärliga och litterära verk, foton, bilder, texter m.m. Upphovsrätten uppstår formlöst vid skapandet av ett verk, under förutsättning att verket har unika drag, vilket kallas ”verkshöjd”. Någon registrering för skydd finns inte. Ofta används symbolen © för att markera att någon anser sig ha skydd.

Marknadsrätten reglerar marknadsföring, reklam, säljkampanjer och andra aktiviteter med fokus på vilka marknadsföringsåtgärder som är tillåtna och när en konkurrent kan anses missgynnas av en annan aktörs agerande på marknaden.

Huvudregeln enligt marknadsföringslagen är att all marknadsföring ska vara korrekt och att den inte får vara vilseledande. Lagstiftningen är till skydd både för andra företag (konkurrenter) och för konsumenter. Konsumentombudsmannen (KO) är tillsynsmyndighet och för talan när det gäller marknadsföring som är vilseledande gentemot konsumenter.

Begreppet marknadsföring är ett mycket vitt begrepp som innefattar alla åtgärder som en näringsidkare vidtar i syfte att främja avsättningen av näringsidkarens varor eller tjänster. Detta innebär att i princip all kommunikation från ett företag är att betrakta som marknadsföring i lagens mening.

Kontakt inom Immaterialrätt och marknadsrätt

Våra kompetensområden

Aktiemarknadsrätt

Aktiemarknadsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätt

Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

Ekobrott

Ekobrott

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Entreprenadrätt och konsulträtt

Fastighet och hyresrätt

Fastighet och hyresrätt

Företagsöverlåtelser (M&A)

Företagsöverlåtelser (M&A)

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Miljörätt

Miljörätt

Obestånd och rekonstruktion 

Obestånd och rekonstruktion 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Sjö- och transporträtt

Sjö- och transporträtt

Skatterätt

Skatterätt

Tvistlösning

Tvistlösning

Föregående slide
Nästa slide
1 /

Vi guidar dig gärna i att hitta rätt. Skicka en förfrågan så hör vi av oss!

Skicka en förfrågan!