This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Ansvar vid avtalsbrott i flera led och verkan av överlåtelseförbud

I ett mål från 20 juli 2021 (T 4012-20) har Högsta domstolen (HD) avgjort en fråga om överlåten fordran och betalningsskyldighet för avtalsbrott vid avtalsförhållande i flera led. Till detta hör även frågan om betydelsen av ett i partsavtalet intaget överlåtelseförbud. Advokat Stefan Olsson redogör.

Förhållandet var sådant att en Bostadsrättsförening (Brf) hade avtalat om utförande av byggentreprenad på en fastighet med Länna Mark såsom entreprenör. För utförande av monteringsarbete avseende avloppsledningar på fastigheten anlitade Länna Mark i sin tur underentreprenören Bogi Värme.

På fastigheten uppstod en vattenskada som ostridigt orsakats av Bogi Värme genom vårdslöshet. Länna Mark ansvarade för skadan gentemot Brf såsom beställare av entreprenaden. Brf hade Länsförsäkringar (LF) som försäkringsbolag och LF reglerade skadan i förhållande till Brf. LF framställde motsvarande krav mot Länna Mark vilka i sin tur gjorde gällande motsvarande krav mot Bogi Värme i kraft av underentreprenörsavtalet.

Länna Mark överlät sin fordran mot Bogi Värme på grund av uppkommen skada till LF. Parterna i målet var således LF och Bogi Värme.

I målet har Bogi Värme medgett skada och ansvar samt vitsordats skadans omfattning. Vidare var det ostridigt att det förelåg avtalsbrott.

Till grund för sin talan angav LF sin av Länna Mark övertagna fordran, dvs rätten till skadestånd av Bogi Värme på grund av fel vid utförande av underentreprenaden.

Bogi Värme bestred och invände att överlåtelsen av fordran inte var giltig eftersom Länna Mark inte betalt sin skuld (dvs till Brf) och att det därmed inte fanns någon fordran att göra gällande. Vidare bestred Bogi Värme på den grund att det i underentreprenörsavtalet fanns ett överlåtelseförbud. Det fanns även ett bestridande kopplat till frågan om ren förmögenhetsskada men det lämnas därhän i denna text.

HD hade således två huvudsakliga frågor att ta ställning till (domen p. 6).

Har LF som förvärvare av Länna Marks skadeståndsfordran rätt att få betalt av Bogi Värme, inkluderat frågan om Länna Mark haft rätt att kräva ersättning för skada av Bogi Värme innan Länna Mark betalt ersättning för skadan till Brf?
Har fordringsanspråket kunnat överlåtas utan hinder av det avtalade överlåtelseförbudet.
Utan att redovisa de resonemang som förs eller de i och för sig intressanta hänvisningar som görs till doktrin och praxis i domen kan HD:s slutsats anges som följer.

  1. Giltigheten av skadeståndsfordran
    I en avtalskedja där det finns en skada för en leverantör (Länna Mark) pga. krav från en beställare (Brf) får leverantören motsvarande anspråk mot sin underleverantör (Bogi Värme) oberoende av om betalning i det första ledet skett eller ej. Alltså finns det ingen skyldighet att ha betalt ett krav för att vidare i kedjan kunna hävda och överlåta en fordran kopplad härtill. Det räcker med förekomst av fordran. Dock krävs att det finns en konkretion i form av ett anspråk riktat från, i detta fall, leverantören mot underleverantören.
  2. Överlåtelseförbud
    Ett avtalat överlåtelseförbud påverkar inte en förvärvares (LF) rätt att överta en fordran pga avtalsförhållandet. Undantaget är endast då det finns särskilda skäl pga uttalat intresse att reglering av fordran ska ske enbart mot den ursprunglige parten. Huvudregeln är således att överlåtelseförbud i avtal inte hindrar överlåtelse av fordran från den som i förhållandet är borgenär (Länna Mark). Överlåtelsen påverkar inte den tredje partens (Bogi Värme) ställning (Skuldebrevslagen 27§).

Sammanfattningsvis ägde LF således rätt att kräva skadestånd av Bogi Värme och HD förelade Bogi Värme att utge ersättning genom att fastställa det domslut till vilket tingsrätten tidigare kommit.

Domen är inte revolutionerande och de olika delarna har HD besvarat var för sig tidigare. Men domen bekräftar entydigt det gällande rättsläget.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss