This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Mer och tydligare information till marknaden vid fastighetstransaktioner

Finansinspektionen har idag publicerat en kortrapport om insiderinformation och fastighetstransaktioner. Utifrån Finansinspektionens erfarenheter från dess löpande tillsyn och svar som de har fått in på ett frågebrev till fastighetsbolag och andra intressenter på värdepappersmarknaden, ges i rapporten följande vägledning över vilken information som i regel ska finnas med vid offentliggörande av insiderinformation om fastighetstransaktioner.

Vid fastighetstransaktioner som emittenter bedömer vara insiderinformation bör normalt åtminstone följande framgå:

•    köpeskilling inklusive information om avdrag för skatt med mera

•    underliggande överenskommet fastighetsvärde, och fastighetsvärdet i relation till det bokförda värdet i den senaste kvartalsrapporten

•    fastighetens beteckning

•    om transaktionen utförs i bolagiserad form eller inte

•    fastighetens totala yta samt uthyrningsbar yta

•    fastighetens hyresintäkt och hyresvärde

•    emittentens motpart i transaktionen

•    fastighetstyp, till exempel bostadsfastighet eller kommersiell fastighet

•    tidpunkt för tillträde eller frånträde

•    andra väsentliga avtalsvillkor kopplade till fastighetstransaktionen, såsom form av finansiering. 

Finansinspektionen påpekar även att emittenten alltid måste göra en bedömning i det enskilda fallet så att offentliggörandet möjliggör en fullständig och korrekt bedömning av insiderinformationen om en fastighetstransaktion.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss