This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Ny konsumentköplag – vad blir konsekvenserna?

I dagens digitala samhälle har ett skifte skett där konsumenten allt oftare köper varor och tjänster digitalt i stället för i fysiska butiker. För att harmonisera och stärka konsumentskyddet avseende den digitala marknaden antog EU under 2019 två direktiv. Regeringen har nu överlämnat ett föreslag på ny konsumentköplag för att anpassa svensk lag till de två EU-direktiven som föreslås att träda i kraft den 1 maj 2022.

Den nya konsumentköplagen, som kommer ersätta den nuvarande konsumentköplagen (1990:932), omfattar avtal i konsumentförhållanden avseende köp av varor och tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. I mångt och mycket handlar det just om anpassning till köp av digitala produkter och tjänster, exempelvis streaming eller nedladdning av film och musik, vilket har varit knapphändigt reglerat tidigare. Även om förslaget har ett fokus på digitala varor och tjänster inkluderar det även ändringar för konsumenters rättigheter kring fysiska varor.

Några av de viktigaste förändringarna avser som sagt digitala varor och tjänster, varvid följande kan påtalas:

  • Reglering införs avseende hur fel i digitala varor och digitala tjänster ska bedömas, och vad en konsument i sådana fall har rätt att kräva.
  • Det införs krav på att digitala varor och tjänster ska hållas uppdaterade för att fungera efter köpet, vilket inkluderar mobiltelefoners operativsystem.
  • Det införs en särskild reglering avseende förutsättningarna för näringsidkaren att kunna ändra egenskaper i digitala tjänster eller varor innebärande viss möjlighet för en konsument att säga upp avtalet om näringsidkare brister häri.
  • Det anges krav på informationsplikt avseende en varas kompabilitet med annan vara.
  • Vad gäller avlämnade, som är relevant för frågan om ansvarsövergång och garanti, gäller bland annat enligt nya regler att en vara inte anses avlämnad innan konsumenten även erhållit åtkomst eller tillgång till varans digitala delar, såsom mjukvara.


För att närmare gå in på några av de förändringar som föreslås kommer exempelvis ändring av regler avseende garanti och felansvar ske, såsom att näringsidkarens ansvar för tillverkningsfel ökas från ett halvår enligt nuvarande lag till två år. Vid tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster gäller emellertid andra tidsgränser.

En särskild nyhet avser regler som fastslår att produkter som ges bort ”gratis” mot erhållande av kundens personuppgifter räknas som konsumentköp, med de rättigheter som följer därav. Vidare införs nu nya regler som ger det till synes självklara att levande djur inte är som andra varor och att djurskyddslagen gäller. En ny reglering avser också att klargörande att om någon annan än säljaren har lämnat en garanti, eller liknande utfästelse, kan konsumenten vända sig mot garantigivaren.

En ändring vars innebörd möjligen kan anses innebära en försämring är att den nya lagen anger att konsumenten nu inte får häva köpet om säljaren visar att felet är ringa. Att jämföras med gamla konsumentköplagen som angav en rätt för konsumenten att häva endast om felet är av väsentlig betydelse. Utredningen anger dock att detta inte är tänkt att innebära någon ändring i sak avseende rätt till hävning. Återstår att se vad praxis kommer att säga. Denna reglering ska dock inte sammanblandas med reglerna om ångerrätt enligt distansavtalslagen, där gäller alltjämt 14 dagar precis som idag.

Nytt blir också att formuleringen i gamla konsumentköplagen, att varan är behäftad med fel när den ”annars avviker från det som köparen med fog kunnat förutsätta” ska utgå. Det torde innebära att den nya formuleringen får ett snävare tillämpningsområde. I stället för att en mer allmän bedömning görs av felet ska bedömning avseende vad konsumenten med fog kunnat förutsätta bara ske i vissa frågor.

En annan eventuell försämring är frågan om reklamation. I nuvarande konsumentköplag finns endast krav på så kallad neutral reklamation för fel i vara, vilket är ganska klart och tydligt. I den nya konsumentköplagen gäller alltjämt neutral reklamation för fel i vara. Dock krävs nu en speciell reklamation – inom skälig tid – avseende dröjsmål för att göra gällande hävning och skadestånd. Speciell reklamation – dock utan angiven tidsfrist – gäller också om konsument vill göra gällande fel och därvid hävning. För reklamation av fel om det görs gällande skadestånd krävs däremot ingen speciell reklamation utan här torde neutral reklamation vara tillfyllest. Krav på skadestånd regleras för övrigt i kapitel 6 men utelämnar helt frågan om reklamation, vilka regler i stället står att finna på annan plats i lagen.

Som sagt återstår att se hur näringsidkare, och inte minst i förlängningen praxis, kommer att hantera den ganska omfattande förändring av konsumentköprätten som avses träda i kraft från 1 maj 2022.

Har du frågor om den nya konsumentköplagen eller hur ni behöver förbereda er? Hör gärna av dig till Stefan Olsson eller Axel Frank Almqvist.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss