This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Nya förenklade regler för det s.k icke-direktivstyrda området

Hampus Ek skriver om nyheter för det så kallade icke-direktivstyrda området, dvs upphandling under tröskelvärdena och direktupphandling och börjar gälla från den 1 februari 2022.

De nya reglerna ska tillämpas för upphandlingar som påbörjats från och med den 1 februari 2022. För upphandlingar som påbörjats dessförinnan ska tidigare regelverk istället tillämpas. Reglerna innebär ökad flexibilitet för de upphandlande myndigheterna och en förenkling av regelverket. Nedan redogörs i korthet för de förändringar som vi bedömer kommer få störst betydelse.

Genom det nya regelverket blir nuvarande reglering i 19 kap LOU och 19 kap LUF ersatt av två kapitel, 19 kap kommer att gälla för de annonspliktiga upphandlingarna och 19 a kap kommer att gälla för direktupphandlingar.

Kontraktsvärdesberäkning
Vid beräkning av värdet av en upphandling ska de direktivstyrda bestämmelserna om tröskelvärden och beräkning av uppskattade värdet av en upphandling tillämpas också beträffande de icke‑direktivstyrda upphandlingar. Detta innebär att de särskilda regler som finns för beräkningen av en direktupphandlings värde tas bort, vilket exempelvis medför att bestämmelsen om att direktupphandlingar av samma slag ska räknas ihop inte finns kvar.

Fritt val av upphandlingsförfarande
Kravet på att använda visst upphandlingsförfarande under tröskelvärdena tas bort med de nya bestämmelserna. Den upphandlande myndigheten blir istället fri att själv utforma upphandlingen utifrån de specifika omständigheterna. Detta innebär i och för sig större krav på de upphandlande myndigheterna när det kommer till att beskriva hur upphandlingen ska genomföras. De upphandlande myndigheterna kommer i denna del att vara fria att hämta vägledning från de förfaranden som är tillämpliga över tröskelvärdena eller de som gällt för upphandlingar under tröskelvärdena fram till regelförändringen.

Ramavtal med mindre reglering
Beträffande ramavtal innebär regeländringen att upphandlingar under tröskelvärdena i denna del inte längre styrs av de direktivstyrda reglerna. Här får de upphandlande myndigheterna istället större frihet att utforma ramavtalen vid icke direktivstyrd upphandling. Denna utformning måste emellertid överensstämma med de grundläggande principerna. Hur lång tid ett ramavtal kommer att få löpa vid icke-direktivstyrd upphandling kommer alltså att få avgöras av de grundläggande principerna och omständigheterna i det enskilda fallet. Det betyder att en löptid som kan anses vara tillåten i ett fall, inte anses tillåten i ett annat fall.

Ingen skyldighet att förkasta låga anbud
Enligt den nya bestämmelsen om onormalt låga anbud har en upphandlande organisation en möjlighet att förkasta ett anbud som bedöms vara onormalt lågt. Däremot kommer det inte att finnas en skyldighet att förkasta ett sådant anbud vid upphandling under tröskelvärdena, vilket är det som gäller enligt dagens regler i LOU och LUF.

Egna uteslutningsgrunder
En annan nyhet är att en upphandlande organisation, utöver de grunder som gäller på det direktivstyrda området, också får ange andra uteslutningsgrunder som ska gälla i upphandlingen. Om andra uteslutningsgrunder än de direktivstyrda ska gälla i en upphandling måste dessa grunder tydligt anges i upphandlingsdokumenten. Uteslutningsgrunderna som används måste också vara förenliga med de grundläggande principerna.

Direktupphandling när upphandling överprövats
Direktupphandling kommer med det nya regelverket att få användas när en annonserad upphandling har överprövats och då avseende ett inköp som är nödvändigt för att tillgodose ett angeläget behov.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss