This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling börjar gälla 1 juli 2022

Från och med den 1 juli 2022 börjar nya regler om överprövning av offentlig upphandling att gälla. De nya reglerna innebär exempelvis att det införs krav på att upphandlingsmål ska hanteras skyndsamt i domstolarna samt att preklusionsfrister införs. Syftet med de nya regeländringarna är att skapa en effektivare och mer förutsägbar överprövningsprocess.

Bakgrund
Det har länge funnits en diskussion om möjligheterna till överprövning av offentlig upphandling och dess effekter. Rätten att överpröva en upphandling är viktig men då överprövningsprocessen kan variera kraftigt i tid skapas osäkerhet hos upphandlande organisationer och leverantörer. Reglerna om överprövning har under de senaste åren varit föremål för flera utredningar i syfte att skapa effektivare och mer förutsägbara överprövningsprocesser.

Skyndsamhetskrav
Det kommer införas ett skyndsamhetskrav för mål om överprövning av upphandling och mål om avtals giltighet. Någon faktisk frist för när ett mål senast ska vara avgjort finns dock inte. Effekten av skyndsamhetskravet återstår därmed att se.

Det införs även ett skyndsamhetskrav i mål om utlämnande av kontrakt eller uppgifter i kontrakt. Detta gäller dock endast mål vari den upphandlande organisationen inte omfattas av offentlighetsprincipen.

Preklusionsfrist
En preklusionsfrist kommer att införas i förvaltningsrätten och kammarrätten.

I förvaltningsrätten måste en leverantör åberopa alla omständigheter till grund för sin talan inom tre veckor från den dag som överprövningen inkom till förvaltningsrätten. Omständigheter som åberopas efter att fristen passeras får enbart beaktas av domstolen om leverantören gör det sannolikt att den inte kunde åberopa omständigheten tidigare eller att det fanns en giltig ursäkt att inte inkomma med uppgiften tidigare.

I kammarrätten innebär preklusionsfristen att en leverantör endast får åberopa nya omständigheter som inte åberopats i förvaltningsrätten om leverantören kan göra sannolikt att den inte kunnat åberopa omständigheten i förvaltningsrätten eller haft giltig ursäkt att inte göra det.

Ändring av tidsfrister och tidsgränser
Fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i upphandlingar ändras med anledning av praxis från EU-domstolen (Uniplex, mål C406/08, EU:C:2010:45 och MedEval, mål C-166/14, EU:C:2015:779). Nu ska talan om skadestånd väckas i allmän domstol inom ett år från det att en leverantör fått kännedom om, eller borde fått kännedom om, avtalet. Tidigare började fristen löpa från dagen avtalet ingicks.

Det införs även bestämda tidsgränser vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott eller vissa missförhållanden i övrigt. Tidsgränsen för brott blir fem år från det att dom meddelats och för vissa missförhållanden i övrigt är tidsgränsen tre år. Detta innebär att när respektive tidsgräns har passerat får en upphandlande organisation inte låta dessa omständigheter ligga till grund för uteslutning. Dessa regler gäller dock endast direktivstyrda upphandlingar.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss