This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Omställningspaketet – ökad omställningsförmåga och trygghet

Som en del i januariöverenskommelsen presenterade regeringen förra sommaren en rad förändringar i den nuvarande lagstiftningen på arbetsmarknaden. Förändringarna beskrevs som den största reformeringen av arbetsmarknaden i modern tid. En av de föreslagna förändringarna var det så kallade omställningspaketet vilket syftar till införandet av förbättrade möjligheter till kompetensutveckling under ett helt arbetsliv. Nu ser det ut som att förslaget kommer bli verkligen per den 30 juni 2022 och börja tillämpas från den 1 oktober 2022. Vad innebär då omställningspaketet?

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd
Sedan tidigare har det funnits ett flertal partsgemensamma omställningsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden. Organisationerna är som namnet antyder inrättade och finansierade av arbetsmarknadens parter och tillhandahåller rådgivning och vägledning för arbetstagare med kollektivavtal vilka har blivit uppsagda från anställningar. Något motsvarande omställningsstöd har inte funnits för arbetstagare utan kollektivavtal. Genom den förslagna förändringen skapas nu en ny offentlig omställningsorganisation inom Kammarkollegiet som ska tillhandahålla stöd för arbetstagare vilka inte omfattas av kollektivavtal. Tanken är att den nya organisationen precis som tidigare ska finansieras av arbetsgivarna och att de arbetsgivare som bidrar med finansiering till organisationen ska kunna få ersättning för sitt bidrag.

Några generella förutsättningar för stödet är att:

  • Arbetstagaren har arbetat i genomsnitt 16 timmar per vecka under en månad i minst 12 månader,
  • Den anställde är högst 65 år,
  • Stödet ska ges som längst i tolv månader,
  • Stödet ska bestå i vägledning, rådgivning och så kallat förstärkt stöd till arbetstagare som på grund av sjukdom eller ohälsa har särskilda behov.


Tanken är att Kammarkollegiet ska handla upp de grundläggande tjänsterna från fristående aktörer (omställningsorganisationer) som utför dem. De arbetsgivare som är med och finansierar omställnings- och kompetensstödet ska kunna ansöka om och få ersättning med upp till 0,15 procent av lönesumman.

Nytt offentligt omställningsstudiestöd
Det har tidigare inte funnits något egentligt omställningsstöd för arbetstagare vars anställning inte är på väg att avslutas. Regeringen har dock sett det som viktigt att arbetstagare genom kontinuerlig kompetensutveckling stärker sin egen och Sveriges konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden.

Arbetstagare som vill genomgå kompetensutveckling under pågående anställning ska därför kunna ansöka om ett så kallat omställningsstudiebidrag upp till 80 procent av inkomsten, högst 20 458 kr (2021). Omställningsstödet ska kunna lämnas under högst 44 heltidsveckor, även om utbildningen i sig är längre. För sökande som har fyllt 60 år ges dock bara ersättning i högst 10 veckor. Vilken typ av utbildning som ska berättiga till studiestödet får prövas från fall till fall, men som utgångspunkt gäller att utbildningar i Sverige som berättigar till studiestöd från CSN godtas.

Syftet med utbildningen ska vara att stärka den anställdes framtida ställning på arbetsmarknaden och med beaktande av arbetsmarknadens behov. Den yttre ramen (etableringsvillkor) är att den sökande måste ha arbetat i genomsnitt 16 timmar per vecka i minst 96 månader under minst 14 år. Dessutom uppställs även ett så kallat aktualitetsvillkor som precis för omställnings- och kompetensstödet är arbete i genomsnitt 16 timmar per vecka under minst 24 månader.

Eftersom det inte uppställs några krav på att beviljade studier ska bedrivas på distans eller utanför ordinarie arbetstid, kommer de arbetstagare som beviljas omställningsstudiestöd även vara berättigade till tjänstledighet för studier om så behövs.

Om ni har några frågor om de nya reglerna i LAS eller har några andra frågor är ni välkomna att kontakta Robert Nylinder eller någon av hans kollegor i arbetsrättsgruppen.

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss