This website will soon be available in English

We are working on the last translations and updates. Please check back in shortly to take part of our new website in English. Until then, you’re most welcome to contact us through social media.

English

Nyheter

Ansvaret för arbetsmiljö vid hemarbete – nya utmaningar för arbetsgivarna

Under Covid-19-pandemin är det många som arbetar hemifrån. I samband med ett mer långvarigt hemarbete har det dykt upp utmaningar för arbetsgivare som kanske inte var lika påtagliga tidigare. Arbetsmiljön vid hemarbete har därför blivit en aktuell fråga. Det kan i vissa situationer uppkomma en gråzon mellan hemarbete och att vara hemma. Arbetsgivare har enligt lag det formella ansvaret för arbetsmiljön men i vilken utsträckning?
Robert Nylinder och Andriano Södergren skriver idag om arbetsgivarens nya utmaningar när hemarbete har blivit vanligare.

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljölagen gäller när arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även när arbetet utförs i hemmet. Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren undersöka och bedöma risker för ohälsa och olycksfall i samverkan med skyddsombudet. Lite förenklat ska arbetsgivare undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp. Arbetstagaren har enligt lagen inget formellt ansvar men förväntas delta i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och föreslå åtgärder.

Arbetsmiljöverket har nyligen tagit fram föreskrifter som rör arbetsmiljön vid hemarbete. Några av dessa som är bra att hålla koll på oavsett om arbetet sker från en fysisk arbetsplats (som till exempel kontor, butik eller vårdinrättning) eller från hemmet är de föreskrifter som rör bland annat ergonomi, belysning och social arbetsmiljö.

Arbetsgivare förväntas bidra med nödvändiga resurser för att arbetstagaren ska kunna utföra sitt arbete hemifrån men det är upp till varje arbetsgivare att utifrån sin verksamhet avgöra vad som är rimliga åtgärder. Föreskrifterna är emellertid tydliga – de anpassningar som chefen ansett vara rimliga på arbetsplatsen kan alltså även behöva göras i hemmet om man bedömer att arbetet ska fortsätta att utföras därifrån.

Oberoende av varifrån arbetet utförs innebär ansvaret att, utifrån arbetsuppgifterna och arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar, möta varje individ. Detta förutsätter dialog som kan resultera i olika ställningstaganden.

Gränsdragning och bedömning
Gränsen mellan hemarbete och att vara hemma är inte alltid helt klar. Situationer kan inträffa då arbetstagaren utför sysslor som inte är direkt förknippade med arbetet eller att förhållanden i övrigt förekommer som påverkar arbetsmiljön i negativ riktning. Vår bedömning är att de situationer som hamnar i gråzonen kan omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar men att de krav som kan ställas på chefen måste avgöras i det enskilda fallet med utgångspunkt i hur länge hemarbetet kommer att ske.

Om en arbetsgivare inte bedömer att det är rimligt att anpassa arbetsmiljön i arbetstagarens hem bör arbetet fortsättningsvis ske i arbetsgivarens lokaler i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gällande föreskrifter. Alternativet är annars att de arbetstagare som har möjlighet varierar arbetet i arbetsgivarens lokaler och arbetet hemifrån för att undvika eventuella negativa effekter av hemarbete, så att arbetsmiljön sammantaget kan anses tillfredsställande.

Bedömningen ska ytterst göras av Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet och kan enligt arbetsmiljöförordningen i fråga om arbete som utförs i hemmet göra inspektionsbesök.

Ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön
Den kanske största utmaningen för arbetsgivare är att kunna överblicka hur den distansarbetande personalen mår. Ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön, dvs personalens välmående, gäller i lika hög grad vid distansarbete som vid arbete på kontoret. Lång tid av distansarbete och utan den dagliga kontakten med kollegor kan skapa en känsla av utanförskap och oro. Som arbetsgivare har du ett ansvar för att systematiskt arbeta för att främja hälsa på jobbet och se till att ha en fungerande organisatorisk och social arbetsmiljö. I den organisatoriska arbetsmiljön ligger bland annat ledning, styrning, kommunikation och fördelning av arbetsuppgifter. I den sociala arbetsmiljön hittar vi frågor som socialt samspel, samarbete och socialt stöd. Det är med andra ord ingen liten utmaning som du som arbetsgivare ställs inför när personalen är geografiskt utspridd utan daglig kontakt med varandra, men kom ihåg att arbetsmiljöarbetet bygger på samarbete och kommunikation. Hitta sätt att bibehålla teamkänslan och försök hitta uppgifter som inkluderar alla medarbetare även om pandemin kanske gör att de ordinarie arbetsuppgifterna går på sparlåga.

Det kan konstateras att kraven på arbetsgivares arbetsmiljöansvar vid hemarbete har ökat under Covid-19-pandemin. Arbetsgivare ställs inför nya utmaningar och rapporterna pekar på att situationen riskerar att bli allt mer är ansträngd. Under tiden pandemin pågår kommer många svenska arbetstagare uppmanas att fortsätta jobba hemifrån. Därför är det viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare har koll på sina skyldigheter och rättigheter för att skapa en god arbetsmiljö.

Några tips för att bibehålla god (social) arbetsmiljö vid arbete hemifrån:

  • Försök att i möjligaste mån behålla samma rutiner som vid arbete på kontoret
  • E-post i all ära, men försök bibehålla den muntliga kontakten kollegor emellan
  • Ägna också lite tid åt kallprat för att upprätthålla den sociala aspekten
  • Skapa teamkänsla även på distans genom digitala AW eller fikapauser
  • Kommunicera och involvera!

Din affärsjuridiska partner

Vi på Wåhlin Advokater kombinerar affärsförståelse med djupt engagemang för att ge dig stöd vid affärsjuridiska frågeställningar.

Kontakta oss